Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 30 - 1

  • Whatsapp'de paylaş
Abdüllah-i Şemdînî, Hâlid-i Bağdâdînin Süleymâniyye kazâsındaki medresede arkadaşı ve talebesinin büyüklerindendir. 1229 [m. 1813] da ruhsat aldı. Abdülkâdir-i Geylânînin onuncu torunu ve Tâhâ-i Hakkârînin amcasıdır. Şemdinanın Nehri köyünde medfûndur.
 
Anadolu'da yetişen evliyânın büyüklerinden. Kendilerine"Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velîler silsilesinin otuzuncusudur. Ahlâkı, hazret-i Osman'ın güzel ahlâkını hatırlatan çok yüksek bir velî idi. Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Lakabı Sirâcüddîn ve Menba'ul-hilm'dir. Nisbesi; Nekşibendî, Hâlidî, Müceddidî, Şemdîni ve Nehrî'dir. Hakkâri vilâyetinin Şemdînân (veya Semzînân, şimdiki adıyla Şemdinli) kasabasındandır. Doğum târihi bilinmemektedir.
 
Rivâyet edilir ki: Seyyid Abdüllah, Irak'da Süleymâniye beldesindeki medresede ilim tahsil ederken, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de orada idi. İkisi medrese arkadaşı idiler. Burada zâhirî ilimleri tahsil ederlerken, bir taraftan da kendilerine hep bir rehber (kendilerini mânevî olarak terbiye edip, bâtınî ilmleri öğretecek, yetiştirecek bir yol gösterici) arıyorlardı. Bu iki samîmi talebenin birbirlerine olan muhabbetleri o derecede idi ki, aradıkları rehberi, ikisinden hangisi daha evvel bulursa, o büyük zâttan alacağı feyz ve bereketin aralarında müşterek olması için anlaşmışlar, bu husûsta birbirlerine söz vermişlerdi. Yanî aradıkları o büyük velîyi hangisi daha evvel bulur, tanırsa, hemen diğer arkadaşının da o zâtı tanımasına, ona bağlanmasına ve feyz almasına sebep olacaktı.
 
Mecd-i tâlid ve diğer mu'teber kaynaklarda bildirildiğine göre, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, aldığı bazı işâretler üzerine Hindistan'a gitmeye karar verdiğinde, Seyyid Abdüllah da beraber gitmek istemişti. Bunun üzerine Mevlânâ ona; "Ben gideyim oradan alıp, getirdiğim feyzlere ortağız" demişti. Nihâyet Mevlânâ Hâlid "kuddise sirruh" hazretleri Hindistan'a giderek, Şâh Gulâm Ali Abdullah-ı Dehlevî "kuddise sirruh" hazretlerinin huzûr ve sohbetleri ile şereflenip, lâyık ve müstehak olduğu fazilet ve kemâlâtı aldı. Hocasından tam bir icâzet ve hilâfetle me'zûn oldu. Hocasının tam ve mutlak vekîli olarak aldığı yüksek feyz ve kemâlâtı, ilim ve edeb âşıklarına sunmak, onları yetiştirmek üzere Bağdat'a gönderildi. Bundan sonra bütün âlem, vasıtalı ve vasıtasız olarak, irşâd ve feyz kaynağı olan Mevlânâ hazretlerinin bâtınî nûru ile nûrlanmaya başladı. Böylece Bağdat'ta feyz ve nûr saçan bir şems-i rahmet (rahmet güneşi) doğmuştu.
 
-devamı var-
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:241
Dün:272
Bu Ay:5,276
Toplam:14,477,865
Online Ziyaretçiler:20
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842