Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Bunu kim söyledi

  • Whatsapp'de paylaş
Ku­reyş'den Ümeyr ve Saf­vân, ye­nil­dik­le­ri Be­dir Har­bi'nden son­ra­ki du­ru­mu ko­nu­şu­yor­lar­dı. Bir ara Saf­vân de­di ki:
- Bu se­bep­ten do­la­yı ge­çi­mi­miz de güç­leş­ti.
- Doğ­ru söy­lü­yor­sun. Bor­cum ol­ma­sa, ço­luk ço­cu­ğun ge­çim der­di ol­ma­sa, gi­dip Mu­ham­med'i öl­dü­rür­düm.
- Ye­ter ki sen o işi yap. Bor­cu­nu ben ve­ri­rim. Ço­luk ço­cu­ğu­na da ba­ka­rım.
Bu ko­nuş­ma­dan son­ra Ümeyr yol ha­zır­lı­ğı­nı yap­tı. Kı­lı­cı­na ze­hir­li su ver­di.
Ümeyr, Saf­vân'ın ya­nı­na ge­le­rek; "Bu iş ara­mız­da kal­sın!" de­yip yo­la çık­tı. Me­di­ne'ye gel­di. Mes­cit ka­pı­sın­da kı­lı­cı­nı ku­şan­dı. Re­sû­lul­la­hın bu­lun­du­ğu ye­re doğ­ru yü­rü­dü. Haz­ret-i Ömer, bir­kaç ki­şi ile ko­nu­şu­yor­du. Ümeyr'i gö­rün­ce ta­nı­dı:
- Şu­ gi­den ada­mı tu­tun! O Be­dir Har­bi'nde bi­zim az ol­du­ğu­mu­zu söy­le­ye­rek, kav­mi­ni teş­vik edi­yor­du.
Ora­da bu­lu­nan­lar Ümeyr'i tut­tu­lar. Haz­ret-i Ömer, Re­sû­lul­la­ha ha­ber ver­di. "Bu­ra­ya ge­ti­rin!" bu­yur­du­lar. Haz­ret-i Ömer, Ümeyr'i Re­sû­lul­la­hın hu­zu­ru­na gö­tür­dü.
İçe­ri­ye gi­rin­ce, Ümeyr'in Pey­gam­be­ri­mi­ze ilk sö­zü şu ol­du:
- İyi gün­ler!
- O se­nin de­di­ğin, cahili­yet dev­rin­de idi. Şim­di se­lâm ve­ri­lir. Pe­ki, sen ni­ye gel­din?
- Müs­lü­man ol­ma­ya!
- Ya­lan söy­lü­yor­sun!
- Ya­lan söy­le­mi­yo­rum.
- Pe­ki, kı­lı­cı­nı ni­ye dı­şa­rı­da bı­rak­ma­dın?
- Unut­mu­şum.
- Kı­lı­cı ni­ye ze­hir­le­din?
Bu söz kar­şı­sın­da şa­şı­rıp kal­dı. Bi­raz dü­şü­nüp sor­du:
- Bu­nu si­ze kim söy­le­di?
- Rab­bim bil­dir­di. Mek­ke'de bu işi, şu mev­ki­de Saf­vân ile ka­rar­laş­tır­dı­nız. Son­ra da sen gel­din.

O an­da için­de­ki kin ve nef­ret sev­gi­ye dön­dü ve Ke­li­me-i şe­hâ­det ge­ti­rip Müs­lü­man ol­du. Mek­ke'ye dön­dü. Saf­vân, onu me­rak­la bek­li­yor­du. Kar­şı­la­şın­ca me­rak­la sor­du:
- Onu öl­dür­dün mü?
- Ha­yır. Tam ak­si­ne ben de Müs­lü­man ol­dum.

Ba­şın­dan ge­çen­le­ri ona da an­lat­tı. O da Müs­lü­man ol­du. Bu yol­la bir­çok ki­şi Müs­lü­man ol­du.

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:212
Dün:371
Bu Ay:4,282
Toplam:14,323,632
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842