Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Sabrın böylesi

  • Whatsapp'de paylaş
Asr-ı sa­adet­te Müs­lü­man olan Amr'ın kı­zı Han­sa, çok be­liğ ko­nu­şur­du. Ko­nuş­ma­la­rı ci­hat üze­ri­ne olur­du. Kad­si­ye Ga­zası'n­dan ön­ce, ci­ha­da ha­zır­la­nan dört oğ­lu­nu ay­rı ay­rı ku­cak­la­yarak şöyle na­si­hat et­ti:

"Be­nim kah­ra­man yav­ru­la­rım! Ye­min ede­rim ki siz­ler Müs­lü­man an­ne ve ba­ba­nın ço­cuk­la­rı­sı­nız. Ben zor­la de­ğil ken­di is­te­ğim­le İs­lâ­mı ka­bul et­tim. Ken­di ar­zum­la hic­ret et­tim. Siz­ler, ter­te­miz ma­zi­ye sâhip­si­niz. Bu ga­za­da, ce­sa­ret­le, din düş­man­la­rı­na ilk ve en ön­de hü­cum eden siz­ler ol­ma­lı­sı­nız! Bu ga­za em­ri, Al­la­hü te­âlâ­nın ve Re­sû­lü­nün­dür! Ya İs­lâ­mın za­fer bay­ra­ğı­nı Kad­si­ye'de dal­ga­lan­dı­ra­cak­sı­nız ve­ya ci­hat ede­rek şe­hit ol­du­ğu­nu­zu du­ya­yım!"

Haz­ret-i Han­sa has­ta ya­ta­ğın­da iken za­fer ha­be­ri ve 4 oğ­lu­nun da şe­hit ol­duk­la­rı ha­be­ri ge­ldi. İs­lâ­mın bir za­fe­ri için 4 oğ­lu­nun şe­hit ve ken­di­si­nin de şe­hit ana­sı ol­ma­sı­na se­vi­ne­rek bun­dan do­la­yı çok şü­kret­ti. Bu ha­re­ke­tin­den do­la­yı Pey­gam­ber efen­di­mi­zin du­âla­rı­na da maz­har ol­du.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:369
Dün:445
Bu Ay:369
Toplam:14,357,571
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842