Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 219

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

7

 
VE RÜSÜLİHİ: Dahî ben, Allahü azîm-üş-şânın Peygamberlerine "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" îmân eyledim.
Allahü teâlânın Peygamberleri "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" vardır. Peygamberlerin hepsi insandır. Evveli Âdem "aleyhisselâm" ve âhırı, bizim Peygamberimiz hazret-i Muhammed Mustafâ "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem"dir. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" gelmiş ve geçmişdir. Onların sayısını Allahü azîm-üş-şân bilir.

Peygamberler "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfatlar beşdir: Sıdk, Emânet, Teblîg, İsmet, Fetânet.
1-Sıdk, cümle Peygamberler "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât", sözlerinde sâdık olurlar. Her sözleri doğrudur.
2-Emânet, Onlar emânete hıyânet etmezler.
3-Teblîg, Onlar, Allahü azîm-üş-şânın emrinin ve nehyinin hepsini bilip, ümmetlerine bildirir ve ulaşdırırlar.
4-İsmet, büyük ve küçük bütün günâhlardan berî olmakdır. Hiç günâh işlemezler. İnsanlardan ma'sûm olan, yalnız Peygamberlerdir "aleyhimüsselâm" [Bunlardan başkasına ma'sûm diyenler, Şî'îlerdir].
5-Fetânet, Cümle Peygamberler "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât", sâir insanlardan dahâ akllı olmakdır.
Peygamberler "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" için câiz olan sıfatlar beşdir: Onlar, yirler, içerler, hasta olurlar, ölür, dünyâlarını değişdirirler. Dünyâya muhabbet etmezler.

Kur'ân-ı azîm-üş-şânda, ism-i şerîfleri bildirilen yirmisekiz Peygamberdir. Bunları bilmek, herkese vâcibdir dediler.
Peygamberlerin ismleri "aleyhimüssalâtü vesselâm": Âdem, İdrîs, Nûh, Şis [Şit], Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm, İsmâ'îl, İshak, Ya'kûb, Yûsüf, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, Dâvüd, Süleymân, Yûnüs, İlyâs, Elyesa', Zül-kifl, Eyyûb, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed "salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhim"dir. Üzeyr ve Lokmân ve Zülkarneyn için, ihtilâf olundu. Bunlara ve Hıdır aleyhisselâma âlimlerden kimisi nebîdir, kimisi velîdir, dediler. Mektûbât-ı Ma'sûmiyye C.2, 36.cı mektûbda, Hıdırın Peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğu yazılıdır. 182.ci mektûbda, Hıdır aleyhisselâmın, insan şeklinde görülmesi ve ba'zı işler yapması, Onun hayâtda olduğunu göstermez. Allahü teâlâ, Onun ve birçok peygamberin ve velînin rûhlarının insan şeklinde görülmesine izin vermişdir. Onları görmek hayâtda olduklarını göstermez demekdedir.

Ve dahî, sana gereken, ilk Peygamber olan hazret-i Âdem "aleyhisselâm" zürriyyetindenim ve âhır zemân Peygamberi Muhammed "aleyhissalâtü vesselâm" dîninden ve ümmetindenim, elhamdülillah, demekdir.

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:6
Dün:273
Bu Ay:5,792
Toplam:14,163,667
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842