Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

EHL-İ BEY­Tİ SEV­MEK

  • Whatsapp'de paylaş

Farz­dır her Müs­lü­ma­na, Ehl-i bey­te mu­hab­bet;
Âhı­re­te îmân­la git­me­ye se­bep el­bet!

Ehl-i Beyt, sı­ra­sıy­le, Ali ile Fâ­tı­ma,
Ha­san ile Hü­se­yin, bu dör­dü­nü unut­ma!

Do­ğun­ca Hü­se­yin'i, ala­rak ku­ca­ğı­na,
Ezan ve ikâ­me­ti, oku­du ku­la­ğı­na.

Ve Re­sûl ses­len­di ki: (Ey Hü­se­yin! Bil ki sen,
Cen­net ço­cuk­la­rı­nın, sey­yi­di­sin şim­di­den.)


Çok se­ver­di Pey­gam­ber, Haz­ret-i Hü­se­yin'i,
Söy­ler­di ara sı­ra, onu çok sev­di­ği­ni.

Oturt­tu bir­gün onu, sağ di­zi üze­ri­ne ,
Oğ­lu İb­ra­him'i de, al­dı sol diz­le­ri­ne.

O an gel­di Ceb­ra­il, de­di; (Yâ Re­sû­lal­lah!
Bun­lar­dan bi­ri­si­ni, ala­cak sen­den Al­lah.

Lâ­kin sa­na bı­rak­tı, han­gi­si­ni is­ter­sen,
Al­lah onu ala­cak, se­çi­ver bi­ri­ni sen.)

Bu­yur­du ki: (Hü­se­yin, ve­fât eder­se şâ­yet,
Ali, Fâ­tı­ma'nın da, can­la­rı ya­nar gâ­yet.

İbrahim be­ni ya­kar, on­la­rı faz­la de­ğil,
On­lar üzül­me­sin de, ben ya­na­yım ey Cib­ril!)


Al­la­hın Sev­gi­li­si, böy­le is­te­di­ğin­den,
Üç­gün son­ra İb­ra­him, ve­fât et­ti âni­den.
 

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:13
Dün:569
Bu Ay:8,317
Toplam:14,411,545
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842