Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Saadet yolu

Dün­ya ve âhıret saadeti­ne ka­vuş­mak; an­cak ve yal­nız, dün­ya ve âhıretin efen­di­si, yaratılmışların en üs­tü­nü ve en kıy­met­li­si olan Mu­ham­med aley­his­se­lâm­a uy­mak­la olur. Mu­ham­med aley­his­se­lâ­ma uy­mak, İslâm dîni­nin emir­le­ri­ni yap­mak, ya­sak­la­rın­dan ka­çın­mak­la olur. Doğ­ru iti­ka­dı öğ­re­nip îmânı­nı bu­na gö­re dü­zelt­mek, bun­dan son­ra ibâdet bil­gi­le­ri­ni öğ­re­nip onun­la amel et­mek lâ­zım­dır. Îmân bilgileri ile farz­lar­dan ve ha­ram­lar­dan ken­di­ne lâ­zım olan­la­rı­nı öğ­ren­mek farz­dır. Bun­la­rı öğ­ren­me­mek bü­yük günah­tır. Bu dün­ya im­ti­han ye­ri­dir. Dün­ya­nın gö­rü­nü­şü ya­lan­cı yaldızlar­la süs­lü­dür. Nef­se hoş ge­len ha­ram­lar, dı­şı şe­ker­le kap­lan­mış ze­hir gi­bi­dir. Dün­ya, in­sa­nı Alla­hü te­âlâ­dan uzak­laş­tı­ran şey­ler de­mek­tir. Akıl­lı kim­se, fânî ola­nı ba­ki ola­na ter­cih et­mez. Ça­buk ge­çen bir lez­zet için ken­di­ni felâke­te sürük­le­mez ve son­suz nimet­le­ri ka­çır­maz. Ver­di­ği sö­zü tu­tar. Za­ma­nın kıy­me­ti­ni bil­di­ği için, her işi­ni dakikası dakikasına ya­par. Üze­ri­ne al­dı­ğı bir işi bi­tir­me­den, içi ra­hat et­mez. Bir işi ya­rı­na bı­rak­mak şöy­le dur­sun, yarın ya­pı­la­cak işi, müm­kün­se bu­gün ya­par. Böy­le kim­se­ler, rûhu­nun te­miz­li­ği ya­nın­da, vü­cut te­miz­li­ği­ne de çok dikkat ederler. Kullandığı eş­ya­lar, yi­yip iç­tik­le­ri, evi, çev­re­si hep te­miz olur. Ay­rı­ca gü­ler­ yüz­lü, tat­lı dil­li, va­kur ve kibâr­dır. Ana­sı­na, ba­ba­sı­na, ho­ca­sı­na, bü­yük­le­ri­ne kar­şı son de­re­ce say­gı­lı­dır. Her­kes­le iyi ge­çi­nir ve ken­di­si ile iyi ge­çi­ni­lir. Böy­le olan Müslümanlar, dün­ya­da ra­hat et­tik­le­ri gi­bi, âhıret­te de ra­hat ve huzur için­de olur­lar.


 

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:401
Dün:456
Bu Ay:18,334
Toplam:14,269,416
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842