Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Allahü tealaya şükür

  • Whatsapp'de paylaş
Mûsâ aley­his­se­lâm, Al­la­hü te­â­lâ­ya şöy­le su­âl et­ti:
- Yâ Rab­bî! İn­san­la­r, ver­di­ğin ni­met­le­rin şük­rü­nü na­sıl ifa ede­bi­lir­ler?
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
"Yâ Mûsâ! Bir kim­se ken­di­ne ver­di­ğim ni­me­ti ben­den bi­lip, ken­din­den bil­mez­se, ni­met­le­ri­min şük­rü­nü eda et­miş olur. Bir ku­lum rız­kı­nı ken­di ça­lış­ma­sı ile bi­lip, ben­den bil­mez ise, ni­me­tin şük­rü­nü eda et­me­miş olur."
Al­la­hü te­â­lâ ha­dîs-i kud­sî­de bu­yur­du ki:
"İn­san­la­rı ve cin­ni­le­ri ben ya­rat­tım. On­lar ise ben­den baş­ka­sı­na ibâ­det edi­yor, ta­pı­yor­lar. Rı­zık­la­rı­nı ben ve­ri­yo­rum, baş­ka­sı­na şük­re­di­yor­lar!

Dâ­vûd aley­his­se­lâm, Al­la­hü te­â­lâ­ya mü­nâ­cat edip de­di ki:
- Yâ Rab­bî! Âdem aley­his­se­lâ­ma o ka­dar ik­ram ve ih­san­da bu­lun­dun. O sa­na na­sıl şük­ret­ti?
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
"Ey Dâ­vûd! O bü­tün bu ik­ram­la­rın be­nim ta­ra­fım­dan, ken­di­si­ne ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di. Bu bil­me­si­ni onun şük­rü ola­rak kabul et­tim!"
Dâ­vûd aley­his­se­lâm şöy­le ar­z et­ti:
- Yâ Rab­bî! Ni­me­tin şük­rü­nü na­sıl eda ede­yim? Çün­kü şük­rü eda et­mek de sen­den bir ni­met­tir.
Al­la­hü te­â­lâ bu­yur­du ki:
"Ey Dâ­vûd! Şim­di şük­ret­miş ol­dun. Ken­di ac­zi­ni, ni­me­tin şük­rü gör­dün."


 

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:184
Dün:428
Bu Ay:11,340
Toplam:14,355,607
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842