Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İmanı kuvvetlendirmek için

  • Whatsapp'de paylaş
Îmânı kuv­vet­len­di­ren, çok şey var­dır. Ba­zı­la­rı şun­lar­dır:
1- Gü­zel ahlâk­lı ol­mak,
2- Hep Al­la­hü te­âlâ­yı ha­tır­la­mak.
3- İhlâs­lı ol­mak,
4- Cö­mert ol­mak,
5- Elin­de ol­ma­dan, bü­yük be­lâ­la­ra ma­ruz kal­mak (Sa­lih kim­se için),
6- Ha­ram­lar­dan kaç­mak,
7- Küf­re düş­mek­ten çok kork­mak,
8- Sev­di­ği­ni Al­lah için sev­mek, sev­me­di­ği­ni Al­lah için sev­me­mek,
9- Sa­lih ol­mak,
10- Na­ma­za çok önem ver­mek.

Bu ko­nu­da­ki hadîs-i şe­rîf­ler­den bâzı­la­rı şöy­le­dir:
"Îmânı en kuv­vet­li mü­min, gü­zel ahlâk­lı olan­dır. Ya­nı­na her­kes ko­lay­ca yak­la­şır, ge­le­ni gi­de­ni çok olur. Her­kes­le iyi ge­çi­nir. Çev­re­si ile iyi ge­çi­ne­me­yen­de ha­yır yok­tur." [Ta­be­ra­ni]
"Ne­re­de olur­sa ol­sun, Al­la­hü te­âlâ­yı unut­ma­ya­nın îmânı kuv­vet­li­dir." [Bey­he­ki]
"Al­lah için yap­tı­ğı iş­ler­de kı­nan­mak­tan kork­ma­yan, ame­li ihlâs­lı olan, iki iş­ten bi­ri âhıre­te, di­ğe­ri dün­ya­ya fay­da­lı ol­sa, âhıre­te fay­da­lı ola­nı ter­cih ede­nin îmânı kuv­vet­li­dir." [Dey­le­mi]
"Kur'ân-ı kerîm oku­mak ve Al­lahı zi­kir îmânı kuv­vet­len­di­rir." [Dey­le­mi]
"En şid­det­li be­lâ, en­bi­ya, evliyâ ve ben­zer­le­ri­ne ge­lir. Ki­şi îmânı­nın sağ­lam­lı­ğı nis­pe­tin­de be­lâ­ya ma­ruz ka­lır. Îmânı sağ­lam ise be­lâ­sı şid­det­li, îmânı za­yıf ise ha­fif olur." [Tir­mi­zi]
"Müs­lü­man cö­mer­din îmânı kuv­vet­li­dir." [Dey­le­mi]
"Al­lah kor­ku­sun­dan do­la­yı ha­ra­ma bak­ma­yan îmânı­nın ta­dı­nı alır." [Ta­be­ra­ni, Hâ­kim]
"Allahı ve Re­sû­lü­nü her şey­den çok se­ven, yal­nız Allahın sev­dik­le­ri­ni se­ven ve küf­re düş­me kor­ku­su, ateş­te yan­ma kor­ku­sun­dan çok olan kim­se îmânın ta­dı­nı bu­lur." [Bu­ha­ri]
"Üç şey îmânın ta­dı­nı ar­tı­rır: Al­lah ve Resûlü­nü her şey­den çok sev­mek, ken­di­si­ni sev­me­yen Müs­lü­ma­nı Al­lah rı­za­sı için sev­mek ve Allahın düş­man­la­rı­nı sev­me­mek." [Ta­be­ra­ni]
"İyi­lik edin­ce se­vi­nen, gü­nah iş­le­yin­ce üzü­len îmân­lı­dır." [Ta­be­ra­ni] 

Şu du­âyı oku­yan şir­k­ten kur­tu­lur ve îmânı kuv­vet­le­nir:
"Al­la­hüm­me in­nî eû­zü bi­ke min en üş­ri­ke bi­ke şey-en ve ene a'le­mü ve es­tağ­fi­rü-ke li-mâ lâ-a'le­mü in­ne­ke en­te al­lâ­mül-gu­yûb." [İ. Ah­med]
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:564
Dün:617
Bu Ay:5,645
Toplam:14,324,995
Online Ziyaretçiler:54
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842