Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

CÖMERTLİK

Pey­gam­be­ri­miz, Zü­beyr bin Av­vâm haz­ret­le­ri­ne bu­yur­du ki:

"Yâ Zü­beyr! Al­la­hü te­âlâ, ma­lın, ken­di yo­lun­da har­can­ma­sı­nı se­ver. Cim­ri­lik ya­pan­la­rı sev­mez. Cö­mert, Al­la­hü te­âlâ­ya te­vek­kül sa­hi­bi­dir. Cim­ri ise, tam te­vek­kül sa­hi­bi de­ğil­dir. Ya­kî­ni yok­tur. Al­la­hü te­âlâ­nın rız­ka ke­fil ol­du­ğun­da şüp­he­si var­dır. Al­la­hü te­âlâ­ya te­vek­kü­lü tam olan, Cen­ne­te gi­rer. Şek, şüp­he sa­hi­bi ise Ce­hen­ne­me gi­rer.

Al­la­hü te­âlâ bu­yur­du ki:
"Ey kul­la­rım! Ben si­zin Rab­bi­ni­zim! Siz be­nim mah­lûk­la­rım­sı­nız! Si­zi biz­zat ben rı­zık­lan­dı­rı­rım! Rı­zık için bo­şu­na ken­di­ni­zi hır­pa­la­ma­yın! Rız­kı­nı­zı ben­den is­te­yin! İh­ti­yaç­la­rı­nı­zı, mu­rat­la­rı­nı­zı ba­na arz edin, ben­den is­te­yin! Siz nef­si­ni­ze hâ­kim olun, ben rı­zık­la­rı­nı­zı gön­de­ri­rim!
Ey ku­lum! Be­nim rı­zam için sa­na ver­di­ğim şey­ler­den in­fâk ey­le, yo­lum­da sar­fet ki, ben de sa­na ihsanı­mı ar­ttı­ra­yım! Sen eli­ni açık tu­tar­san, ben rız­kı­nı ge­niş­le­ti­rim! Cim­ri­lik ya­par­san rız­kı­nı da­ral­tı­rım. Gön­der­di­ğim mal­la­rı bi­rik­ti­rip hazine ya­par­san, ben de sa­na göndermem! Rı­zık ka­pı­sı ge­ce gün­düz açık­tır! Rı­zık­la­rı, her­ke­sin ni­ye­ti­ne ve ihsan­la­rı­na ve ver­di­ği sa­da­ka­la­ra ve na­fa­ka­la­ra gö­re gönderi­rim! Ver­me­si, ye­di­rip içir­me­si çok olan­la­ra çok gön­de­ri­rim! Cim­ri­lik ya­pan­la­rın­ki­ni azal­tı­rım!"


Yâ Zü­beyr! Al­la­hü te­âlâ cö­mert­li­ği se­ver. Ve­lev ki, bir hur­ma ile ol­sun.
Yâ Zü­beyr! Ye ve ye­dir! Ma­lı­nı, pa­ra­nı sak­lar baş­ka­la­rı­na ye­dir­mez­sen, baş­ka­la­rı da sen­den sak­lar­lar, ye­dir­mez­ler. Dar­lık gös­te­rir­sen dar­lık görürsün! Güç­lük gös­te­rir­sen güç­lük gö­rür­sün!"


 

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:783
Dün:1,075
Bu Ay:18,415
Toplam:14,028,762
Online Ziyaretçiler:5
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842