Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

KUR’ÂN-I KE­RÎM TER­CÜ­ME­Sİ

Di­yâ­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ter­cü­me­nin ön­sö­zün­de di­yor­ ki:

"Kur'ân-ı ke­rîm, Türk­çe­ye de­ğil, hiç­bir di­le hak­kı ile çev­ri­le­mez. Kur'ân-ı ke­rîm­de muh­te­lif mâ­nâ­la­ra ge­len la­fız­lar var­dır. Böy­le bir laf­zı ter­cü­me et­mek, çe­şit­li mâ­nâ­la­rı­nı bi­re in­dir­mek olur ki, ve­ri­len tek mâ­nâ­nın mu­râd-ı ilâ­hi ol­du­ğu bi­li­ne­mez."

Kur'ân-ı ke­rîm, hiç­bir di­le, hatta Arap­ça­ya bi­le ter­cü­me edi­le­mez. Her­han­gi bir şi­irin bi­le, tam ter­cü­me­si­ne im­kân yok­tur. An­cak izah edi­le­bi­lir. Kur'ân-ı ke­rî­min mâ­nâ­sı, ter­cü­me­den an­la­şıl­maz. Bir âye­tin mâ­nâ­sı­nı an­la­mak de­mek, Al­la­hü te­âlâ­nın bu âyet­ten ne de­mek is­te­di­ği­ni an­la­mak de­mek­tir. Bu âye­tin her­han­gi bir ter­cü­me­si­ni oku­yan kim­se, mu­râd-ı ilâ­hi­yi öğ­re­ne­mez. Ter­cü­me ede­nin, bil­gi de­re­ce­si­ne gö­re an­la­mış ol­du­ğu­nu öğ­re­nir.

Kur'ân-ı ke­rî­mi an­cak, Re­sû­lu­llah "sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem" efen­di­miz an­la­mış, ha­dîs-i şe­rîf­ler­le açık­la­mış­tır. Bu ha­dîs-i şer­îf­le­ri de, an­cak, Es­hâb-ı ki­râm "aley­hi­mür­rıd­vân" ve müc­te­hid imam­lar an­la­ya­bil­miş, Müslüman­lar da bu âlim­le­rin an­la­dık­la­rı­na tâ­bi ol­muş­lar­dır. Şu hâl­de; Ku­rân-ı ke­rîm­den ve ha­dîs-i şe­rîf­ler­den ve bun­la­rın tercümelerinden din öğ­ren­mek müm­kün ol­maz. Her Müslüman, dini­ni Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin ki­tap­la­rın­dan ­ha­zır­la­nan il­mi­hâl­ler­den öğ­ren­me­li­dir.
 

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:47
Dün:342
Bu Ay:5,226
Toplam:14,213,508
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842