Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İHLÂS SÛRESİNİN FAZİLETİ

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Are­fe gü­nü, (Her bi­ri­ne Bes­me­le çe­ke­rek) 1000 İh­lâs oku­ya­nın bü­tün gü­nah­la­rı af­fo­lur ve her du­â­sı ka­bûl olur."
"Kab­ris­tan­dan ge­çer­ken, 11 İhlâs oku­yup, îmân­la vefât et­miş mev­ta­la­rın rûh­la­rı­na he­di­ye eden kim­se­ye, ora­da­ki ölü­le­rin sa­yı­sı ka­dar se­vap ve­ri­lir."
"Ya­ta­ğa sağ ya­nı üze­ri­ne ya­tıp, Fâ­ti­ha ve İh­lâs sû­re­si­ni oku­yan, ölüm müs­tes­na her­şey­den emin olur."
"Eve gi­rer­ken İh­lâs-ı şe­rî­fi oku­yan fa­kir­lik gör­mez."
"Kim sa­bah na­ma­zın­dan son­ra, İh­lâs sû­re­si­ni 11 de­fa okur­sa, o gün ken­di­si­ne bir günah ge­lip bu­laş­maz. Şey­tan gay­ret et­se de ko­run­muş olur."
"İhlâs sû­re­sini 3 defa oku­mak, Kur'ân-ı ke­rî­me denk­tir."
"Bir yol­cu­lu­ğa çık­mak is­te­yen kim­se, evi­nin ka­pı­sı­nı çe­kip ay­rı­lın­ca 11 de­fa İhlâs sû­re­si­ni okur­sa, o dö­nün­ce­ye ka­dar Al­lahü teâlâ onu (ve evini) mu­ha­fa­za eder."
"Ye­me­ğe baş­lar­ken bes­me­le çek­me­yi unu­tan kim­se, ye­me­ği bi­ti­rin­ce İh­lâs sû­re­si­ni oku­sun!"
"Kim her gün, 200 de­fa İh­lâs sû­re­si­ni okur­sa,
(Borç­la­rı ha­riç) 50 yıl­lık gü­na­hı af­fe­di­lir."
"Kim ölüm has­ta­lı­ğın­da, İh­lâs sû­re­si­ni okur­sa, ka­bir aza­bı gör­mez. Kab­rin sık­ma­sın­dan emin olur. Me­lek­ler onu ka­nat­la­rıy­la ta­şır­lar ve Sı­rat Köprüsü'nden sürat­li bir şe­kil­de ge­çi­rir­ler."
"Cu­ma na­ma­zın­dan son­ra, 7 de­fa İh­lâs ve Muâv­vi­ze­teyn
(ya­ni Fe­lak ve Nâs sû­re­le­ri­ni) oku­ya­nı, Al­la­hü te­âlâ, bir haf­ta ka­zâ­dan, be­lâ­dan ve kö­tü iş­ler­den ko­rur."
"Kab­ris­ta­na gi­rin­ce, Fâ­ti­ha, Fe­lak, Nâs ve İh­lâs sû­re­le­ri­ni oku­yu­nuz! Se­vâ­bı­nı mey­yit­le­re gön­de­ri­niz! Se­vâ­bı hep­si­ne ula­şır."
"Sa­bah-ak­şam 3 ker­e İh­lâs ve Mu­âv­vi­ze­teyn'i oku­mak, be­lâ ve sı­kın­tı­lar­dan ko­rur." 

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:294
Dün:381
Bu Ay:1,435
Toplam:14,297,779
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842