Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İnsanların en üstünleri

  • Whatsapp'de paylaş
Âdem aley­his­se­lâm­dan be­ri ge­lip ge­çen in­san­lar, mad­dî yön­den fark­lı ol­duk­la­rı gi­bi ma­ne­vî yön­den de fark­lıy­dı­lar. Ara­la­rın­da üs­tün­lük, de­re­ce fark­lı­lık­la­rı var­dı. İç­le­rin­de en üs­tün­le­ri, se­çil­miş­le­ri var­dı. Sey­yid Ab­dül­kâdir-i Gey­lâ­nî haz­ret­le­ri bu se­çil­miş­le­ri şöy­le sı­ra­la­mak­ta­dır:

❶ Gel­miş geç­miş üm­met­le­rin en kıy­met­li­si, en şe­ref­li­si Pey­gam­ber efen­di­mi­zin üm­me­ti­dir.
❷ Üm­met-i Mu­ham­me­din de en üs­tü­nü, O'na îmân ede­rek, O'nun uğ­run­da, can­la­rı­nı, mal­la­rı­nı­ fe­da eden Es­hâb-ı ki­râm­dır.
❸ Es­hâb-ı ki­râ­mın da en üs­tün­le­ri, Re­sû­lul­la­ha Hu­dey­bi­ye'de bi­at edip, O'nun için öl­me­ye söz ve­ren kah­ra­man­lar­dır.
❹ Bun­lar­dan son­ra en üs­tün­le­ri, Be­dir Har­bi'n­e ka­tı­lan­lar­dır. Bun­la­ra Es­hâb-ı Be­dir­ de­ni­r. Bun­lar 313 ki­şi idi­ler. Bin ki­şi­lik müş­rik or­du­su­na kar­şı kah­ra­man­ca sa­vaş­tı­lar.
❺ Es­hâb-ı Be­dir'in de en üs­tü­nle­ri, ilk îmân eden 40 ki­şi­dir. Bun­la­rın kır­kın­cı­sı, Haz­ret-i Ömer idi.
➏ Bun­la­rın da en üs­tü­nle­ri, Aşe­re-i Mü­beş­şe­re, ya­ni Cen­net­le müj­de­le­nen, Cen­ne­te gi­de­cek­le­ri bil­di­ri­len, 10 ki­şi­dir. Bun­lar, Haz­ret-i Ebû Be­kir, Ömer, Os­man, Alî, Tal­ha, Zü­beyr bin Av­vam, Ab­dür­rah­man bin Avf, Sa'd bin Ebî Vak­kas, Sa­îd bin Zeyd ve Ebû Ubey­de bin Cer­rah, aley­hi­mür­rıd­vân'dır.
❼ Bun­la­rın da en üs­tü­nü, Hu­le­fâ-i Râ­şi­dîn, ya­ni ol­gun ve yük­sek o­lan 4 bü­yük ha­lî­fe­dir.
➑ Hu­le­fâ-i Râ­şi­dî­nin de en üs­tü­nü, Haz­ret-i Ebû Be­kir ve Haz­ret-i Ömer'dir.
❾ Bu iki­sin­in de üs­tü­nü, Haz­ret-i Ebû Be­kir'­dir.


 

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:190
Dün:463
Bu Ay:190
Toplam:14,433,018
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842