Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İMÂM-I ÂZAM EBÛ HA­Nİ­FE

  • Whatsapp'de paylaş
Ehl-i sün­ne­tin amel­de 4 hak mez­he­bin­den bi­ri olan Ha­ne­fî mez­he­bi­nin ku­ru­cu­su­dur. Mut­lak müc­te­hid­dir. Asıl is­mi Numan'­dır. Ba­ba­sı Sabit, Hazret-i Ali ile gö­rüş­müş, zür­ri­ye­ti için duâ al­mış­tır. Hic­rî (80-150), milâdî (699-767) se­ne­le­ri ara­sın­da Kû­fe ve Bağ­dat'ta ya­şa­dı. Burada şehit edil­di. Kû­fe Câ­mis­i'n­de ders ve­rir­ken bin ta­le­be­si her der­sin­de bu­lu­nur­du. Bir mesele­ye ce­vap bu­lun­ca ta­le­be­le­ri­ne söy­ler­di. Hep­si uy­gun gö­rür­ler­se; "El­ham­dü­lil­lah" di­ye­rek ta­le­be­le­ri­ne; "Bu­nu ya­zı­nız!" bu­yu­rur­du. Din bilgilerini kelâm, fıkıh, tefsir, hadis vs. isimleri altında ayırarak bu ilimlere âit kâideleri tespit etti. Fıkıh ve hadis ilmindeki çok geniş bilgisi ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar, sayılamayacak kadar çoktur.

Ha­ne­fî mez­he­bi Os­man­lı Devle­ti za­ma­nın­da her ye­re ya­yıl­dı. Bugün bütün dünyadaki Müslümanların dörtte üçü, onun yolundadır. Kalan dörtte birinde de ortaktır.

Türkiye Takvimi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:212
Dün:473
Bu Ay:10,325
Toplam:14,367,527
Online Ziyaretçiler:6
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842