Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Orucun Faziletlerinden

  • Whatsapp'de paylaş
Al­la­hü te­âlâ, Ra­ma­zan ayın­da gün­düz­le­ri oruç tut­ma­yı emret­miş­tir. Al­la­hü te­âlâ, bu em­ri se­bep­siz ver­me­miş­tir. Oruç, in­san­la­ra hem mad­dî, hem de ma­ne­vî faydalar sağ­lar. Bü­tün bir se­ne, çe­şit­li ye­mek­le­ri erit­mek için yo­ru­lan in­san midesi ve ba­ğır­sak­la­rı, se­ne­de bir ay din­le­ne­rek sağ­lı­ğı­nı ko­ru­muş olur. Bu, mad­dî faydasıdır. Ma­ne­vî faydası da şu­dur: Oruç tu­tan bir in­san, aç kal­mış bir in­sa­nın çek­ti­ği ız­dı­ra­bı, biz­zat hissede­rek fa­kir in­san­la­ra yar­dım et­mek ih­ti­ya­cı­nı du­yar. Bu da, in­san­la­rın bir­bir­le­ri­ne yar­dım et­me­le­ri­ne se­bep olur. Bir­bir­le­ri­ne yar­dım eden in­san top­lu­lu­ğu ara­sın­da ise çe­kiş­me­ler ol­maz. Bun­dan baş­ka, Al­la­hü te­âlâ­nın em­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için gün­düz­le­ri bir ay oruç tu­tan bir Müs­lü­man, Al­la­hü te­âlâ­nın baş­ka emir­le­ri­ni yap­ma­ya da alı­şır.

Tam İlmihâl Se­âdet-i Ebe­diy­ye

Türkiye Takvimi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:482
Dün:569
Bu Ay:8,786
Toplam:14,412,014
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842