Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Allahtan Korkmak

  • Whatsapp'de paylaş
Al­la­hü ­te­âlâ­dan kor­kma­­nın alâ­me­ti ye­didir:
1- Dil; ya­lan söy­le­mez, gıy­bet et­mez, boş ko­nuş­maz, Al­la­hı anar, ilim­le meş­gul olur.
2- Kalb; kin, ha­set gi­bi kö­tü huy­lar­dan te­miz­le­nmiş­tir.
3- Göz; ha­ra­ma bak­maz, kâ­inat­ta­ki her şe­ye ib­ret­le ba­kar.
4- Mi­de; ha­ram lok­ma­dan uzak­tır.
5- El; ha­ra­ma uzan­maz.
6- Ayak; gü­nah iş­le­nen ye­re git­mez.
7- İbâ­det; yal­nız ihlas­la ya­ni, Al­lah rı­za­sı için ya­pı­lır. Ri­yâ­dan ka­çı­lır.

Al­lah­tan kor­kan in­san, O'nun emir ve ya­sak­la­rı­na riâyet eder. Hiç kim­se­ye kö­tü­lük et­mez. Ken­di­si­ne edi­len kö­tü­lü­ğe sab­re­der. Ku­sur­la­rı­na tev­be eder. Ça­lı­şır­ken, alış-ve­riş eder­ken kim­se­nin hak­kı­nı ye­mez, ilim ve ah­lâk sâhip­le­ri­ne say­gı gös­te­rir. Ar­ka­daş­la­rı­nı se­ver ve ken­di­si­ni sev­di­rir. Kim­se­yi çe­kiş­tir­mez, kim­se­ye sert dav­ran­maz. Ma­lı ve mev­kii her­ke­se iyi­lik et­mek için is­ter. Ken­di­si­ni be­ğen­mez. Al­la­hü­ te­âlâ­nın her an, gör­dü­ğü­nü ve bil­di­ği­ni dü­şü­ne­rek, hiç kö­tü­lü­k et­mez. Kı­sa­ca­sı Al­la­hü te­âlâ­dan kor­kan, mil­le­ti­ne ve me­mle­ke­ti­ne fay­da­lı olur.

Fâ­ide­li Bil­gi­ler

Türkiye Takvimi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:80
Dün:348
Bu Ay:2,520
Toplam:14,335,407
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842