Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

KIZMAK VE SİNİRLENMEK

  • Whatsapp'de paylaş
Kız­mak, si­nir­len­mek ve da­rıl­mak gi­bi huy­lar kö­tü huy­lar­dan­dır. Pey­gam­ber aley­his­se­lâm­dan bir Sa­hâ­bî, na­si­hat is­te­di­ğin­de bu­yur­du­lar ki:
"Kız­ma, si­nir­len­me!" O Sa­hâ­bî bu na­si­ha­tı az gö­re­rek, bir fır­sa­tı­nı bu­lup, tek­rar sor­duk­la­rın­da ay­nı ceva­bı al­dı­lar. Bir da­ha so­run­ca, yi­ne ay­nı şe­kil­de bu­yur­du­lar, baş­ka bir­şey ilâ­ve et­me­di­ler.

Uhud Ga­zâ­sı'nda kâ­fir­ler Re­sû­lul­la­hın ya­na­ğı­nı ka­na­tıp mü­bâ­rek di­şi­ni kır­dık­la­rı za­man: "Yâ Rab­bî! Bun­la­ra hi­dâ­yet ver! An­la­mı­yor­lar." bu­yur­du­lar.

Kız­mak, üzül­mek, ba­ğır­mak dert­le­ri hal­let­mez. Sı­kın­tı­lı an­la­r­­da, Rab­bi­mi­ze sı­ğın­ma­lı­yız. Sı­kın­tı ve ke­der­le­ri­mi­ze çâ­re ara­mak sı­kın­tı­ya düş­me­mek için ön­ce­den ted­bir al­mak­la mü­kel­le­fiz. Bi­zi kız­dır­ma­sı ge­re­ken hâl ve ha­re­ket­ler kar­şı­sın­da bi­le, yu­mu­şak ve so­ğuk­kan­lı ol­ma­ya gay­ret gös­ter­me­li­yiz. İn­san ga­dap­lı ve kız­gın­ken, ka­rar ver­me­me­li­dir. Zî­ra, şey­tan böy­le kim­se­le­re mu­sal­lat olup, yan­lış ka­rar ver­me­le­ri için uğ­ra­şır.

Asık su­rat­lı olan­la­rı ve lü­zûm­suz sert ta­vır ta­kı­nan­la­rı hiç kim­se sev­mez. Bu gi­bi kö­tü huy­lu ol­mak, bü­yük gü­nah­lar­dan­dır. Bu­nun için, her­kes­le görüşüp, ko­nu­şur­ken, gü­ler­yüz­lü ol­ma­ya ça­lış­ma­lı­dır.

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:194
Dün:435
Bu Ay:12,241
Toplam:14,356,508
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842