MUHAMMED MÂSUM FÂRÛKÎ (Kuddise Sirruh) Cahillerden Kaçınız

Evliyâ-yı kirâmdan olan bu mübârek zât,
Bir gence mektûbunda şöyle etti nasîhat:
 
(Ehli sünnet âlimi arayıp bulmalıdır.
Onların kitâbını bulup okumalıdır.
 
Geçen her gün, her saat zîrâ kıymetlidir pek.
Bu dünyâ hayâtına, bir daha yoktur gelmek.
 
Ve en büyük nîmeti, "Sohbet"tir dünyâ'nın da.
Yâni o büyüklerin bulunmaktır yanında.
 
Edeb ile oturup, mübârek sözlerinden,
İstifâde etmektir, hattâ nefeslerinden.
 
Meşhur "Üveys-i Karnî", Resûl'ü, pek ziyâde,
Sevip, ibâdeti de pek çok olduğu halde,
 
Kavuştuğu derece, sahâbe-i güzînden,
Aşağılarda kaldı, Onu görmediğinden.
 
Sohbet”, bir an da olsa, berâber bulunmaktır.
Hiç konuşulmasa da, bir arada olmaktır.
 
Akıllı bir müslümân, geçmiş evliyâlardan,
Her hangi birisini okuyup kitaplardan,
 
O "Velî"yi düşünür, onu çok sever ise,
Kalbini, o velînin kalbine çevirirse,
 
Ona olan sevgisi ve hüsnü zannı kadar,
O "Velî"nin kalbinden, kalbine feyiz akar.
 
Edebilmek için de onlardan istifâde,
Edebli olmalıdır onlara pek ziyâde.
 
Yüksek derecelere kavuşabilmek için,
Sohbetine kavuşmak lâzımdır bir "mürşid"in.
 
Bu kısacık hayatta, bir büyüğe kavuşmak,
Çok şanslı olanlara müyesser olur ancak.
 
Dünyâ nîmetlerinin, en şerefli olanı,
Bulmak ve çok sevmektir bir “Allah adamı”nı.)
 
Yine o buyurdu ki: (Ömür, büyük nîmettir.
Önce yapacağın iş, "Dînini öğrenmek"tir.
 
Yalnız din öğrenirken, dikkatli olmak gerek.
Felâkete sürükler câhilden din öğrenmek.
 
Nasıl hasta bir kimse, mütehassıs tabîbi,
Ararsa, bu "Din" işi daha mühim tabii.
 
Câhil tabîbe giden, şifâ bulmaz ve ölür.
Câhil din adamıysa, felâkete götürür.
 
Gerçek din adamını, sahtesinden ayıran,
"İslâma yapışmak"tır her hâliyle ve her an.
 
Yakalanmamak için Cehennem azâbına,
Hiç yaklaşmamalıdır câhil din adamına.
 
Böyle câhil birinin kitâbını okuyan,
Dîni, doğru olarak öğrenemez ki ondan.
 
Allah adamları”nın, Allah rızâsı için,
Yazdığı kitapları okumalıdır ilkin.
 
Çünkü onlar, islâmı nakleder doğru ve tam.
Kendi kafalarından eklemezler bir kelâm.
 
Bu din "Nakil" dînidir, değildir "Akıl" dîni.
Söylemek doğru olmaz aklına geldiğini.
 
Bu doğru kitapları, bozuk olanlarından,
Ayırabilmek ise, en büyük nîmet, ihsân.
 
Buna kavuşanlara olsun ki çok müjdeler,
Bu devlet, her insana çünkü olmaz müyesser.)